Scroll to top

Coaching


Wat we doen / Teams

Over

Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit door middel van coaching en intervisie.

“Als we blijven doen wat we doen, zullen we blijven krijgen wat we krijgen”
 – Stephen Covey –

Coaching en intervisie zijn methoden om te reflecteren op het eigen handelen. Bij coaching gebeurt dit één-op-één en bij intervisie in een groep. Beide vormen zijn er op gericht om te komen tot nieuw gedrag en daarmee de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Individuele coaching

CC zorgadviseurs heeft ervaring met coaching van bestuursleden, MT-leden, teamleiders en locatieleiders, projectleiders, teamcoaches en zorgprofessionals.

Een coachingstraject bestaat uit een aantal individuele gesprekken. Soms aangevuld met observaties of ondersteuning in de praktijk van diegene die gecoacht wordt. Elk traject begint met het scherp krijgen van de doelstelling of het resultaat dat bereikt moet worden. Daarmee definiëren we de meetlat. Immers, zonder norm geen reflectie! Input voor elk gesprek is een concrete situatie uit de eigen werkpraktijk, gekoppeld aan de omschreven doelstelling. Op welke manier zijn inzichten ontstaan, is geoefend met nieuw/ander gedrag en wat levert dat dan op? Die reflectie versterken we door met een verslag te werken, waardoor er opnieuw een moment is om terug te blikken op de inzichten die zijn ontstaan en hoe dat in de praktijk is toegepast. Tijdens de volgende bijeenkomst gaan we daarmee verder. Er ontstaat zo een cyclisch proces van inzichten opdoen, doen en ervaren in de praktijk, verkennen van nieuwe mogelijkheden en opnieuw inzichten opdoen.

Intervisie

CC zorgadviseurs begeleidt intervisietrajecten voor o.a. leidinggevenden, teamcoaches en toezichthouders.

Intervisie is een methode die professionals hanteren om vraagstukken uit werksituaties systematisch aan te pakken. Professionals helpen elkaar om tot nieuwe perspectieven en gedragsverandering te komen waardoor vraagstukken uit de werksituatie anders benaderd en opgelost kunnen worden. De beoogde effecten van intervisie zijn:

  • het leren van elkaars ervaringen en creativiteit;
  • het leren kennen van de eigen sterke en zwakke kanten (zelfinzicht);
  • het ontwikkelen van een gedragsrepertoire dat flexibel toepasbaar is;
  • de eigen methodieken en strategieën toetsen en uitbreiden.

Een traject bestaat vaak uit een serie van begeleide en onbegeleide bijeenkomsten. Het doel is dat de groep de meerwaarde ontdekt en ervaart van het gezamenlijk en methodisch verkennen van vraagstukken en tot mogelijke oplossingen komt voor de eigen werkpraktijk. Onze werkwijze is erop gericht dat de groep bij de afronding van het traject zonder externe begeleiding de intervisie voort kan zetten. Tijdens de begeleide sessies werken we daarom tegelijkertijd aan de vaardigheden van de groep ten aanzien van de verschillende intervisierollen (vraaginbrenger, collega/peer, procesbegeleider) en hoe de diverse intervisiemethoden toe te passen.

Gerelateerde casus