Scroll to top

Samenwerken


Wat we doen / Teams

Over

Bevlogen teams die hun doelen bereiken en hun visie verwezenlijken.

Goede samenwerking is essentieel voor de vitaliteit van teams én voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Wanneer er samenwerkingsproblemen ontstaan in of tussen teams heeft dit effect op werkplezier, effectiviteit en resultaat.

CC zorgadviseurs ondersteunt zorgorganisaties waar samenwerkingsproblemen zijn ontstaan. Dat kan klein zijn – binnen één team – of groter – binnen een locatie of tussen verschillende lagen in een organisatie. Onze aanpak is er altijd op gericht dat het team door een lastige fase heen beweegt én toegerust is om dit in de toekomst zelf te doen. Daarom werken wij samen met organisaties en teams die hun samenwerking voortdurend willen verbeteren. Goede samenwerking in een team betekent:

  • Werken aan onderling vertrouwen, waardoor kwetsbaarheden bespreekbaar zijn
  • Aangaan van constructieve conflicten door het openlijk bespreken van meningsverschillen
  • Laten zien van betrokkenheid en commitment aan gedeelde doelen en afspraken
  • Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen taken en bijdragen aan de taken van het geheel, door elkaar uit te dagen en aan te spreken op die verantwoordelijkheden
  • Focus hebben op het behalen van gezamenlijke resultaten

Onze aanpak in vijf stappen:

  1. Bij de start stellen we een diagnose: Wat is er aan de hand? We kijken naar de aard en de omvang van het vraagstuk. We spreken met diverse betrokkenen, verzamelen relevante informatie en gaan op zoek naar patronen. Na bespreking met de opdrachtgever en betrokkenen, werken we een plan van aanpak uit.
  2. De droom: Het team dagen we uit na te denken en te vertellen wat de bestemming is, wat wil het graag zijn? Het richt de energie op de toekomst en de betekenis van het team voor de klanten.
  3. De spiegel: Deze laat het team de kloof zien tussen wat het graag wil bereiken en hoe het nu gaat. De niet-productieve patronen maken we zichtbaar en verkennen heel concreet wat het team kan doen, om daarvan los te komen.
  4. Het afscheid: Het team neemt echt letterlijk afscheid van de niet-functionele patronen, door te erkennen dat deze niet langer mee hoeven met dit team. Het team kiest een duidelijk markeringspunt en stapt door naar …
  5. Het nieuwe begin: Het team werkt de gewenste manier van werken uit, benoemt de norm en belegt de verantwoordelijkheden. In het werk ontstaat de feedback op basis waarvan het team de vervolgstappen bepaalt, steeds opnieuw en steeds verbonden.

Niet zelden komen we tegen dat een samenwerkingsprobleem in een team ook een samenwerkingsvraagstuk in andere delen van de organisatie bloot legt. Daarom zijn we ook gericht op het betrekken van management en sleutelfiguren. Zij hebben een belangrijke rol in het faciliteren en samen vasthouden van de nieuwe samenwerking.

Dienstverlening

Conflicthantering in teams

Omgaan met werkdruk

Teamcoaching

Zelforganisatie: hoe werken we goed samen

Gerelateerde casus