Scroll to top

Zorgpaden


Wat we doen / Management

Over

Zorgpaden: zorg op maat door standaardisatie van zorgprocessen.

De complexiteit in zorg en behandeling neemt toe, zowel binnen organisaties als over grenzen van organisaties heen. Optimalisatie van zorgprocessen is nodig om patiëntgerichte, veilige, doelmatige en geïntegreerde zorg te kunnen leveren. Als de zorgverlening voor groepen patiënten/cliënten gestandaardiseerd is, wordt zorg op maat voor de individuele patiënt/cliënt mogelijk. Geen differentiatie in onderzoek en behandeling zonder standaardisatie van het zorgproces! Dat is onze stellige overtuiging.

Zorgpaden sluiten aan op de gezondheidszorg die volop in beweging is. De vraag naar complexe en chronische zorg toe neemt toe. Cliënten worden mondiger, nemen meer eigen regie en vragen naar zorg op maat. Ook verandert het aanbod van zorg, onder meer door betere behandelmethoden en nieuwe technologieën. In deze ontwikkelingen worden transmurale samenwerkingsverbanden steeds belangrijker.

Onze aanpak sluit hierop aan: met onze zorgpaden methodiek ondersteunen we de professionals en het management om processen voor groepen patiënten/cliënten te standaardiseren en vervolgens voor de individuele patiënt op maat te differentiëren.

In onze integrale aanpak standaardiseren we de inhoud, organisatie en coördinatie van een zorgproces door afspraken te maken over wie, wat op welk moment doet. We kijken hierbij vanuit vier perspectieven:

1. de visie van de patiënt en familie,
2. de beschikbare evidence,
3. de eigen organisatie en
4. het team en samenwerkingspartners in de keten.

Landelijke en lokale zorgpaden

We hebben veel expertise in het begeleiden bij de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging van zorgpaden!
Een landelijk zorgpad wordt ontwikkeld door een tijdelijk, multidisciplinair samenwerkingsverband van patiënten en professionals uit verschillende organisaties. Dit samenwerkingsverband stelt de doelen en sleutelinterventies vast. Bij de ontwikkeling van lokale zorgpaden staat daarnaast ook de organisatie van zorg (wie doet wat, op welk moment) beschreven. Indien beschikbaar kunnen landelijke zorgpaden of zorgprogramma’s als basis dienen voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging van lokale (organisatie-specifieke of transmurale) zorgpaden.
We betrekken patiënten/cliënten door gebruik te maken van Experience Based co-design (EBCD).

Dienstverlening

  • Begeleiden van landelijke netwerken bij de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden.
  • Begeleiden van organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden.
  • Adviseren van bestuur en management
  • Begeleiden van multidisciplinaire teams
  • Opleiden van interne zorgpad begeleiders
  • Het kleine zorgpaden handboek

Uitgangspunten

Nauwe relatie met Value Based Healthcare (VBHC).

De wensen en noden van de cliënt centraal

Inrichting van de bedrijfsvoering van de organisatie

Onontbeerlijk bij de inrichting van Integrated Practice Units (IPU’s).

Benut de kennis en kunde van de professionals

Feedback en sturing op vooraf opgestelde indicatoren.